Handelsbetingelser for LinkLogen ved køb af abonnement

Aftalegrundlag
Disse forretningsbetingelser er gældende for dit medlemskab samt køb af abonnement til LinkLogen drevet af ViralLinks under Viral Media IVS.

Abonnement og betaling
Medlemsskabet udbydes på abonnementsbasis og omfatter en basis linkpakke. Køb af abonnementet sker via virallinks.dk og betaling kan ske med Dankort, Mastercard og VISA.

Ved køb af et abonnement bestående af en eller flere af ovennævnte ydelser accepterer du, at vi månedligt trækker et beløb svarende til den samlede pris for de ydelser, som du har tilmeldt dig. Herefter modtager du din næste LinkLogen-mail og får adgang til de pågældende ydelser.

Såfremt anmodningen om at trække det månedlige beløb på dit kreditkort afvises, vil du pr. e-mail modtage en opfordring til at rette dine kreditkort-oplysninger på medlemssiden. Hvis du ikke inden 30 dage efter modtagelse af opfordringen har rettet dine kort-oplysninger, vil dit abonnement automatisk blive opsagt. Du vil dog fortsat være forpligtet til at betale den/de manglende månedlige betaling/betalinger.

Ved for sen betaling beregnes renter fra forfaldsdagen med 2 % pr. påbegyndt måned. Såfremt du er forbruger beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens regler herom.

Prisregulering
Vi forbeholder os retten til løbende at regulere de for abonnementerne angivne priser i overensstemmelse eventuelle ændringer i udgifter til leverandører, lønninger, gebyrer, skat mv.

Prisreguleringer kan ske med 30 dages skriftligt varsel med virkning fra den førstkommende abonnementsperiode.

Reklamations- og returret
Når du er medlem af LinkLogen, modtager du digitale e-mails, og du modtager således intet fysisk produkt. Idet der er tale om en digital og direkte personlig service, tager vi ikke ydelsen retur.

Såfremt du er forbruger, har du ved køb af abonnementet anerkendt og accepteret, at du i forbindelse med købet af dette digitale produkt mister din fortrydelsesret på 14 dage.

Du har som forbruger fortsat 2 års reklamationsret beregnet fra datoen for købet.

Opsigelse
Du er til enhver tid berettiget til at opsige dit medlemskab hos LinkLogen og ViralLinks.

Når du har opsagt dit abonnement, vil du ikke længere modtage flere e-mails fra LinkLogen, ligesom din adgang til eventuelle tilkøbsydelser vil blive lukket ned ved udgangen af den måned, hvori opsigelsen er sket.

Der vil herudover ikke længere blive trukket månedlige betalinger for abonnementet på dit kreditkort.

Der ydes ingen support på opsigelser, medmindre der er tekniske udfordringer, som gør det umuligt som bruger at opsige abonnementet.

Misligholdelse af abonnement

Såfremt du misligholder nærværende forretningsbetingelser, er vi berettigede til at opsige dit abonnement med øjeblikkelig virkning. Du vil i forbindelse med opsigelsen forsat være forpligtet til at betale for den del af abonnementsperioden, hvor du har haft adgang til de udbudte ydelser.

Support
For at sikre en for medlemmerne favorabel pris, ydes der ingen support på de ydelser, der kommer med LinkLogen. Der kan efter særskilt aftale med os ydes support mod betaling.

Ellers kan råd og vejledning altid findes gennem ViralLinks’ Facebook-gruppe, hvor andre LinkLogen-medlemmer også vil være at finde.

Ansvar
Alle linkmuligheder er testet, inden disse præsenteres for medlemmerne, og det sikres løbende, at linkmulighederne stadig er aktive.

Alle linkmuligheder er dog kun muligheder, og ViralLinks garanterer således ikke, at du kan få dit link ind på hver eneste mulighed, som du bliver præsenteret for.

Det er ultimativt ejeren af det pågældende website, der beslutter om dit link bliver optaget, eller om det får lov til at blive stående. Du kan forbedre dine chancer ved at følge LinkLogens guides nøje, lave gode beskrivelser, bruge god tid på de enkelte muligheder samt tjekke efter reglerne hos de pågældende websites.

Idet der ene og alene er tale om link-muligheder samt guides til inspiration for brug af disse, er vi ikke ansvarlige for direkte eller indirekte tab, som du måtte lide, eller krav, som du måtte blive mødt med – som følge af din brug af de fremsendte links eller guides.

Personlige oplysninger
For at kunne levere de ønskede abonnementsydelser til dig, indsamler vi en række personlige oplysninger om dig.

Du kan læse meget mere om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, i vores persondatapolitik. Den kan du finde her.

Fortrolighed og immaterielle rettigheder
Samlingen af links i linkpakken samt guiden til brug af disse er et udtryk for en selvstændig, gennemarbejdet og kreativ indsats fra ViralLinks’ side. Alt indhold af de fremsendte e-mails samt artikler, svar i forum og læselister, som er udarbejdet af os, tilhører altså os. Det ViralLinks’ immaterielle rettigheder.

Ved dit medlemsskab i LinkLogen køber du en ikke-eksklusiv brugsret og adgang til disse ydelser. De e-mails, som du modtager fra ViralLinks, er strengt personlige, og du er således ikke berettiget til at videregive, sælge eller på anden måde offentliggøre eller tilgængeliggøre det ovennævnte materiale ril og/eller for tredjemand uden vores skriftlige samtykke. Dette gælder heller ikke dele heraf. Det er herudover ikke tilladt at citere fra e-mails, uden forudgående skriftlig tilladelse fra os.

Medlemskab hos LinkLogen er personligt og må altså ikke deles mellem flere personer.

Såfremt du som virksomhed køber et medlemskab hos LinkLogen, er virksomheden forpligtet til at angive et navn og en e-mailadresse på den person i virksomhedens organisation, som medlemskabet tildeles. Medlemskabet må ikke deles mellem flere personer i virksomhedens organisation.

Brud på immaterielle rettigheder

Såfremt vi konstaterer, at du uberettiget har videregivet, delt, videresolgt eller offentlig-/tilgængeliggjort materiale fra LinkLogen til eller for en tredjemand, er du forpligtet til at betale en konventionalbod på kr. 10.000,00 til os.

Betaling af konventionalbod afskærer os ikke fra at gøre erstatningskrav gældende i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Ændring af forretningsbetingelser
Vi hos ViralLinks forbeholder os retten til løbende at ændre i vores forretningsbetingelser. Vi opfordrer dig således til løbende at gennemlæse vores forretningsbetingelser for at holde dig opdateret. Såfremt vi foretager væsentlige ændringer af forretningsbetingelserne, vil vi selvfølgelig underrette dig herom, inden ændringen den væsentlige ændring gennemføres.

Tvister
Disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret. Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med dit medlemskab af Linkklubben skal afgøres ved Retten i Odense. Såfremt du er forbruger, afgøres tvisten i overensstemmelse med retsplejelovens regler om stedlig kompetence.

Bankoplysninger
Bank: Danske Bank
Reg.nr. 3409
Kontonr.: 12151829

Kontaktoplysninger
Viral Media IVS
CVR: 38417886
Nørre Allé 70F, 1.s
8000 Aarhus C
E-mail: support@viralmedia.dk

Informationspligt på hjemmesiden

Når du afgiver personoplysninger til os på vores hjemmeside, skal du vide (disse vilkår SKAL Accepteres inden endelig afgivelse af oplysninger):